Zorg voor het milieu

We willen te allen tijde voorkomen dat onze productieactiviteiten het milieu onevenredig belasten. Daarom hebben we een gecertificeerd milieumanagementsysteem geïmplementeerd.

Door het scheiden van het afval kon volgens onze afvalverwerker in 2018 97% herbruikt worden, deels voor het opwekken van groene of grijze energie. In 2019 was dit 93%. Scheiding van afval is geoptimaliseerd. De komende jaren is de ambitie om reductie van de verschillende afvalstromen te realiseren. Overige milieurisico's van de bedrijfsvoering zijn gering, beperkt tot de emissies van de houtkachel en gelimiteerd gebruik van chemicaliën. Er wordt maar in heel beperkte mate gebruikgemaakt van milieugevaarlijke stoffen (lijmen en schoonmaakmiddelen). Daarnaast zetten we zwaar in op energie-efficiëntie en CO2-reductie.

CO2 neutrale werkwijze

Een CO2-neutrale werkwijze is voor ons belangrijk. Zo nemen we energiebesparende maatregelen, kopen we groene stroom in en besteden we veel aandacht aan transport en mobiliteit. Al sinds 1998 hebben we een biomassa-installatie voor resthout uit de fabriek als warmtevoorziening voor kantoren, productieruimten en panden van derden. Houtverbranding voor verwarming wordt als CO2-neutraal aangemerkt. En door restanten plaatmateriaal op de eigen locatie als brandstof te gebruiken, is er ook geen aanvullend transport nodig voor het verwijderen ervan!

In 2018 is de biomassacentrale vervangen. Daardoor is de efficiency toegenomen: er is minder capaciteit nodig en het aantal aangesloten bedrijfspanden kan nog worden uitgebreid. De biomassa installatie levert een besparing op van 640.000 m3 gas, overeenkomstig met 427 huishoudens op jaarbasis. 

Dekker Zevenhuizen produceert volledig CO2 neutraal. Maar er zijn aspecten die buiten de productie vallen zoals klantbezoeken, klantreizen etc. Wij verkleinen onze footprint door de aanplant van bossen door Trees for All.

Afvalscheiding

Het afval van de productielocatie wordt gescheiden verzameld en apart afgevoerd. Het resthout uit de productie blijft op ons eigen terrein voor de verwarming van de gebouwen. Het percentage restafval is in de loop der jaren significant afgenomen. Dankzij de afvalscheiding wordt 97% herbruikt worden.

Certificaten

Certificaten en keurmerken zijn er om de kwaliteit van bepaalde onderdelen van het MVO-beleid aan te kunnen tonen. Voor het milieu zijn de volgende certificaten relevant. 

ISO 14001

De milieurisico’s van de activiteiten worden geborgd door een gecertificeerd managementsysteem.

Compliancecontrole ODMH

Periodiek (maar minimaal jaarlijks) bezoekt de ODMH ons bedrijf om steekproefsgewijs te verifiëren of de milieuwetgeving wordt nageleefd.

New Call-to-action