Initiatief Trustone

Dekker wil bijdragen aan een duurzamere wereld. Dat doen we onder andere door hoogwaardige, prachtige natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en verwerkt.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Code of conduct

Dekker hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief Trustone

Dekker is sinds de start in 2019 aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse overheid, in samenwerking met bedrijven en gemeentes, met als doel om arbeids- en milieuomstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen te verbeteren. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Als deelnemer aan TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Resultaten due diligence

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens - de plekken waar onze steen vandaan komt en verwerkt wordt-, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan.

Risico's in beeld gebracht

Sinds de start van onze deelname hebben wij de volgende acties genomen om de risico’s in onze natuursteenketens in kaart te brengen en, waar mogelijk, omstandigheden te verbeteren:

1.
De landen waar we nu natuursteen inkopen zijn:

- India

- Angola

- Zuid Afrika

- Spanje

Alle groeves waaruit wij steen aankopen zijn in kaart gebracht. Wij richten onze aandacht op India omdat circa 80% van het volume natuursteen dat wij inkopen uit India komt en omdat we weten uit publieke rapporten dat de risico’s er groot zijn. Wij werken met 1 verwerkingsfabriek en 9 groeves in India. Ook in de andere landen die steen leveren gaan we het gesprek aan over de verbetering van arbeids- en milieuomstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen. Van deze landen heeft Dekker een zelfverklaring ontvangen.

2.
Buiten dat wij zelf met enige regelmaat de groeves en verwerkingsfabriek in India bezoeken laten we audits uitvoeren door de onafhankelijke audit organisatie XertifiX. Aan de hand van deze audit bespreken we met de groeve-eigenaren wat niet goed liep tijdens de audit. Ook bespreken we met de auditeur en ngo’s wat de prioriteiten zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt. De aanbevelingen en verbeterpunten worden opgevolgd door de leverancier.

3.
Wij hebben twee audits laten uitvoeren in steengroeves. Met één groeve zijn we na een gebrekkig dialoog en waarbij geen opvolging plaatsvond gestopt. De groeve is in 2021 geïnspecteerd op verschillende aspecten, zoals arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Hieruit bleek dat er veel goed gaat in onze groeve. Er worden voldoende beschermingsmiddelen aangeboden en de apparatuur is in goede staat. Ook krijgen de werknemers voldoende pauzes en ten minste het lokale minimumloon. Verbeterpunten zijn er ook. Hoewel er beschermingsmiddelen worden aangeboden werden die niet altijd gebruikt. Ook de incident registratie en de eerste hulp middelen heeft XertifiX niet kunnen auditen. Ook werken er veel gastarbeiders en de documenten moeten in de taal van de arbeiders beschikbaar worden gemaakt. Wat betreft waste management moesten er ook nog een aantal stappen genomen worden. De dialoog met de groeve eigenaar is opgestart, maar had niet het gewenste resultaat. We hebben daarom in 2022 de samenwerking met deze groeve gestopt.
Ook in 2023 heeft een audit plaatsgevonden. Eventuele bevindingen daaruit zullen de komende tijd worden opgevolgd met de leverancier. In 2023 zal nog een derde groeve geaudit worden en zullen we ook zelf weer op bezoek gaan bij een aantal groeves.

4.
In 2021 maakten we onder begeleiding van de SER deel uit van de werkgroep Leefbaar Loon en de werkgroep Sociale Dialoog van TruStone en is in 2022 door de SER ontbonden. Op dit moment onderzoekt Dekker of er samen met andere TruStoneleden, een collectief project rond leefbaar loon gestart kan worden. Tegelijkertijd bespreken we samen met een ngo en leverancier de situatie van leefbaar loon voor arbeiders in de groeve en fabriek. Ook gaan we bij elke afspraak en bezoek hierover in gesprek. Bovendien willen we met XertifiX in overleg over concreter advies voor verbeteringen op basis van hun audits.  

Onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie

Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen alle belanghebbenden in de keten hun stem laten horen. Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief TruStone onderschrijft. Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en groeves te verbeteren.

Benadeelden kunnen contact opnemen met de Commissie door een e-mail te sturen naar: trustone-complaints@internationalrbc.org.