Initiatief Trustone

Dekker wil bijdragen aan een duurzamere wereld. Dat doen we onder andere door hoogwaardige, prachtige natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en verwerkt.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Code of conduct

Dekker hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

 

Initiatief Trustone

Dekker is sinds de start aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens - de plekken waar onze steen vandaan komt en verwerkt wordt-, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan.

Risico's in beeld gebracht

Als eerste stap hebben wij risico’s in onze ketens in beeld gebracht. Wij hebben drie risico’s aangetroffen:

1. De landen waar we nu natuursteen inkopen zijn;

  • India
  • Angola
  • Zuid Afrika
  • Zimbabwe

Wij hebben India als grootse risicoland ingeschat mede gezien het feit dat meer dan 90% van het volume uit deze regio komt en omdat we weten uit publieke rapporten dat de risico’s er groot zijn. Wij werken met 1 verwerkingsfabriek en 9 groeves in India.

2. Buiten dat wij zelf met enige regelmaat de verwerkingsfabriek in India bezoeken hebben wij ook een audit laten uitvoeren door een onafhankelijk audit organisatie XertifiX. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen risicopunten zijn. De aanbevelingen die werden gedaan door XertifiX volgen we op met de leverancier.

3. Wij hebben een audit laten uitvoeren in een van onze belangrijkste granietgroeve in Tamil Nadu in India. De groeve zelf is geïnspecteerd op verschillende aspecten, zoals arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Hieruit bleek dat er veel goed gaat in onze groeve. Er worden voldoende beschermingsmiddelen aangeboden en de apparatuur is in goede staat. Ook krijgen de werknemers voldoende pauzes en ten minste het lokale minimumloon. Verbeterpunten zijn er ook. Hoewel er beschermingsmiddelen worden aangeboden worden die niet altijd gebruikt. Ook de incident registratie en de eerste hulp middelen heeft XertifiX niet kunnen auditen. Ook werken er veel gastarbeiders en de documenten moeten in de taal van de arbeiders beschikbaar worden gemaakt. Wat betreft waste management moeten er ook nog een aantal stappen genomen worden. De dialoog met de groeve eigenaar is opgestart en we gaan ervan uit dat bij een volgende audit deze punten zijn opgepakt. We volgen dit op.

De meeste werknemers zijn aangesloten bij de vakbond CITU (Center of India Trade Union). In een andere regio in India willen we graag meewerken met andere TruStone-leden aan een op te starten project rond leefbaar loon bij de winning en verwerking van de ‘steel grey’-steensoort in India.

4. Ondertussen gaan we in de andere landen verder met het in kaart brengen van risico’s. We doen dit samen met de TruStone-partijen (bijvoorbeeld aan de hand van risicoanalyses) en door in gesprek te gaan met onze directe leverancier.

Onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie

Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen alle belanghebbenden in de keten hun stem laten horen. Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief TruStone onderschrijft. Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en groeves te verbeteren.

Benadeelden kunnen contact opnemen met de Commissie door een e-mail te sturen naar: trustone-complaints@internationalrbc.org.