Initiatief TruStone

Dekker wil bijdragen aan een duurzamere wereld. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Code of conduct

Dekker hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief TruStone

Dekker is sinds de start in 2019 aangesloten bij TruStone, een initiatief van de Nederlandse en Vlaamse overheid, in samenwerking met bedrijven en gemeentes, met als doel om arbeids- en milieuomstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen te verbeteren. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Als deelnemer aan TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

De arbeids- en milieuomstandigheden in de ketens - de plekken waar onze steen vandaan komt en verwerkt wordt-, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan.

Risico's in beeld gebracht

Sinds de start van onze deelname hebben wij de volgende acties genomen om de risico’s in onze natuursteenketens in kaart te brengen en, waar mogelijk, omstandigheden te verbeteren:

 

  1. Inventarisatie

De landen waar de natuursteen wordt gewonnen zijn:

- India

- Angola

- Zuid Afrika

- Spanje

Alle groeves waaruit wij steen aankopen zijn in kaart gebracht. Het gaat om 11 groeves in India, 1 groeve in Angola, 1 groeve in Zuid Afrika en 1 in Spanje.

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens - de plekken waar onze steen vandaan komt en verwerkt wordt-, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan.

 

  1. Due diligence

Wij hebben onze aandacht tot nu vooral gericht op India omdat circa 80% van het volume natuursteen dat wij inkopen daar vandaan komt. Bovendien weten we uit publieke rapporten dat de risico’s er groot zijn, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden. Buiten dat wij zelf met enige regelmaat de groeves en verwerkingsfabriek in India bezoeken laten we audits uitvoeren door de onafhankelijke audit organisatie XertifiX. Uit deze audits blijkt dat er veel al goed gaat in de fabriek en de steengroeve. Zo is het risico dat er gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid of vormen van gedwongen arbeid nihil en wordt wet- en regelgeving ten aanzien van minimum loon en andere arbeidsvoorwaarden nageleefd. Ook worden persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld, al zijn hier wel aandachtspunten voor verbetering, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van stofmaskers in de groeve.

Aan de hand van deze audits bespreken we met de groeve- en fabriekseigenaren welke verbeterstappen er kunnen worden genomen. Ook bespreken we met de auditeur en ngo’s wat de prioriteiten zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.  Daarbij hebben we voor India drie onderwerpen geprioriteerd, waarop we het komend jaar concrete verbeteringen willen realiseren:

  1. Gezondheid en veiligheid: meer training over het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen en het aanstellen van een medewerker die het gebruik ervan monitort
  2. Vakbondslidmaatschap, medewerkersvertegenwoordiging en klachtenmechanismen: dit ligt gevoelig en zal derhalve in kleine stapjes aan de orde worden gebracht
  3. Vertaalslag van minimum loon naar leefbaar loon: in samenspraak met het management en op basis van beschikbare informatie over leefbaar loon bekijken of hier stappen in kunnen worden genomen.

Wij zullen ons in samenwerking met onze leverancier in Portugal ook gaan richten op het identificeren van risico’s in de groeves in Angola en Zuid Afrika.

 

  1. Resultaten

De verwerkingsfabriek in India is sinds 2019 twee keer geaudit. De bevindingen van de meest recente audit in juni 2023 zijn inmiddels onder de aandacht van de directie gebracht en zullen begin 2024 worden uitgewerkt in concrete verbeterstappen.

Daarnaast heeft XertifiX twee steengroeves in India geaudit in 2021. Met één groeve zijn we na een gebrekkige dialoog waarbij geen opvolging plaatsvond, gestopt.  Met de andere groeve zijn afspraken gemaakt en is een tweede audit gedaan in december 2022. De bevindingen uit deze audit worden in 2024 uitgewerkt in concrete verbeterstappen. Bovendien zal XertifiX in 2024 twee andere groeves in India opnemen in het auditprogramma en zullen we onderzoeken of er auditrapporten beschikbaar zijn van de groeves in Angola en Zuid Afrika.

Overige resultaten

In november 2020 hebben we ons eerste Plan van Aanpak voor TruStone opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd op de website van TruStone. Sinds de start van onze deelname aan TruStone hebben we, naast het in kaart brengen van onze leveranciersketen, de volgende initiatieven afgerond:

- We hebben onze MVO beleidsverklaring in lijn gebracht met de eisen van TruStone en op onze website gepubliceerd.

- We hebben door middel van de MVO risicochecker van MVO Nederland geïnventariseerd welke landen als risicolanden worden gezien voor de productie van graniet. Ook vanuit het Initiatief TruStone leren we risico’s in verscheidene landen die in onze ketens voorkomen kennen.

- We zorgen ervoor dat onze inkopers en andere interne stakeholders die van belang zijn op de hoogte zijn van onze activiteiten en compliance verplichtingen ten aanzien van het verantwoord inkopen van natuursteen.

- Onze stakeholders hebben toegang tot de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van TruStone (zie onder). Tot op heden hebben wij geen klachten ontvangen.

Kennisontwikkeling en samenwerking

In 2021 maakten we onder begeleiding van de SER deel uit van de werkgroep Leefbaar Loon en de werkgroep Sociale Dialoog van TruStone. We hebben door onze deelname aan deze werkgroepen onze kennis over MVI vergroot en inzicht gekregen in de onderwerpen die wij concreet kunnen aanpakken in onze keten. Helaas zijn deze werkgroepen  in 2022 door de SER ontbonden. Dekker heeft onderzocht of er samen met andere TruStoneleden een collectief project rond leefbaar loon gestart kan worden, maar hier lijkt geen animo voor te zijn. Dekker maakt gebruik van de workshops en andere tooling van TruStone om de kennis over- en vaardigheden in het toepassen van maatschappelijk verantwoorde inkooppraktijken van medewerkers te vergroten. Zo hebben we de presentaties van de workshops over inkooppraktijken gedeeld met onze inkoopafdeling en nemen we de aandachtspunten uit de workshop over auditen en de handreiking  inzake leefbaar loon mee tijdens ons bezoek aan de fabriek en groeves in India.

Onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie

Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen alle belanghebbenden in de keten hun stem laten horen. Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief TruStone onderschrijft. Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en groeves te verbeteren.

Benadeelden kunnen contact opnemen met de Commissie door een e-mail te sturen naar: trustone-complaints@internationalrbc.org.