Hieronder vindt u de inkoopvoorwaarden

Download de inkoopvoorwaarden in Nederlands

Download purchase conditions in English

Inkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

• Opdrachtgever: DEKKER GROUP, Nijverheidscentrum 2, 2761 JP Zevenhuizen. Handelende als rechtspersoon of als tussenpersoon van: natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke rechtspersonen, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden

• Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever.

• Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier betreffende de Levering van Zaken.

• Levering: het één of meer Zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze Zaken onder welke titel dan ook.

• Zaken: te leveren stoffelijke objecten;

• Partijen: Opdrachtgever en Leverancier.

• Schriftelijk: In onze algemene inkoop voorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per E-mail en Internet.

• Offerte: Het schriftelijke aanbod van een Leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen te leveren.

• Order: De opdracht tot Levering c.q. het accepteren van de Offerte van de Leverancier door Opdrachtgever. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Opdrachtgever.

• Afroepcontract: Een overeenkomst waarbij vastgestelde aantallen goederen tegen vooraf vastgestelde prijzen en condities naar behoefte door Opdrachtgever worden afgeroepen.

• Zicht- of proefzending: Een Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, waarbij Leverancier goederen gedurende een schriftelijk overeengekomen periode kosteloos ter beschikking stelt en Opdrachtgever als zicht-, danwel proefnemer optreedt.

• Consignatie: Een Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, waarbij Leverancier goederen gedurende een schriftelijk overeengekomen periode kosteloos in Consignatie geeft, waarbij het eigendom en risico pas overgaan op het moment dat de zaak door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen c.q., verbruikt wordt.

• Incoterm DDP (Delivered Duty Paid): bepaling welke partij instaat voor de kosten van elk transport onderdeel. (DDP). De verkoper is verantwoordelijk voor alle kosten aangaande de Levering van de goederen naar de bestemmingsplaats en het inklaren aan de douane van het invoerland. De verkoper verschaft letterlijk deur-aan-deur levering, inclusief douane uit- en inklaring aan de uit- en invoerhaven. Verkoper draagt het volledige verliesrisico tot de goederen aan de koper zijn geleverd.

• Keuring: het al dan niet tussentijds onderzoeken en beoordelen van de leverantie op deugdelijkheid en bruikbaarheid zoals in de Overeenkomst omschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten met betrekking tot Levering van Zaken door Leverancier aan Opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van Leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

b. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze inkoopvoorwaarden.

c. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

d. Ongeacht de reden van ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst blijven bepalingen met een duurkarakter van kracht.

e. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

f. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

g. Opdrachtgever behoud zich te allen tijde het recht van wijziging van deze algemene voorwaarden voor.

Artikel 3. Conversiebepaling

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

Artikel 4. Totstandkoming van een Overeenkomst

a. Op een offerteaanvraag van Opdrachtgever volgt een Offerte van de Leverancier. Deze Offerte is kosteloos. Offertes zijn onvoorwaardelijk, tenzij anders vermeld in de Offerte.

b. Indien een schriftelijke Order volgt op een Offerte van de Leverancier, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Order door Opdrachtgever wordt verzonden.

c. In geval een overeenkomst, in tegenstelling tot de definitie Overeenkomst, mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de Order door Opdrachtgever wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge overeenkomst wordt echter niet opgeschort, indien bij het aangaan van de mondelinge overeenkomst door Opdrachtgever aan de Leverancier een ordernummer wordt verstrekt.

d. Bij Afroepcontracten komt de Overeenkomst tot (deel)levering tot stand, telkens op het moment dat de Order voor een (deel)levering, binnen het kader van het Afroepcontract, door Opdrachtgever wordt verzonden.

e. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigingen

a. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Indien de wijzigingen mondeling zijn overeengekomen, dienen deze alvorens tot aanpassing van de te leveren goederen over te gaan, schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd te worden.

b. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van Levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in overleg treden

c. De Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 6. Levering, verpakking en verzending

a. Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de laatste versie van de “Incoterms” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

b. Levering geschiedt D.D.P. op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de op het moment van de totstandkoming geldende laatste versie: Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) zie artikel 1. Als en zodra de Leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren met een voorstel voor de te nemen maatregelen. Het voorstaande laat onverlet het bepaalde in de artikelen 12 en 15 van deze voorwaarden.

c. Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient/dienen het/de ordernummer(s) van Opdrachtgever vermeld te zijn, alsmede het/de itemnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en).

d. Levering omvat mede levering van alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 17.

e. Keuring, controle en/of beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 houdt Levering noch afname in.

f. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.

g. Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier.

h. Indien Opdrachtgever verzoekt de Levering uit te stellen, zal de Leverancier de goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. Eventuele daaraan verbonden kosten kunnen in nader overleg met Opdrachtgever worden doorberekend.

i. De goederen dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform wettelijke voorschriften en besluiten en eventuele aanvullende voorschriften van Opdrachtgever te worden gemerkt, zodat zij de plaats van bestemming in goede staat bereiken.

Artikel 7. Tijdstip van Levering

a. Het overeengekomen tijdstip van Levering geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige Levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

b. Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst en deze voorwaarden of wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Prijs en prijsherziening

a. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier. Prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie “delivered duty paid” (D.D.P.) op de overeengekomen plaats van Levering.

b. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 9. Eigendomsoverdracht en risico

a. De eigendom van de Zaken gaat over op Opdrachtgever nadat deze Zaken naar genoegen van Opdrachtgever geleverd zijn en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd zijn op de hiervoor door Opdrachtgever aangewezen plaats. Uitzondering hierop vormen de goederen die worden geleverd op basis van Zicht- en proefzendingen en Consignatie.

b. In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van Opdrachtgever.

c. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Opdrachtgever zijn verwerkt in Zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel 9d.

d. Het risico van de Zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de Levering en vervolgens de goedkeuring van de Zaken overeenkomstig artikel 10 van deze inkoopvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

e. Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de bestelde goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De Leverancier zal alsdan de goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

f. Bij constatering van een tekortkoming in de leverantie, die een algehele afkeur inhoudt, zal de eigendom voor de Zaken teruggaan naar Opdrachtnemer vanaf het moment van ontvangst van de schriftelijke mededeling daarvan. Indien Opdrachtnemer niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de mededeling het geleverde heeft opgehaald bij Opdrachtgever, kan de laatstgenoemde het geleverde aan Opdrachtnemer voor diens kosten retourneren.

Artikel 10. Keuring

a. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na Levering te (doen) keuren. Keuring, controle en/of beproeving door Opdrachtgever of door daartoe door Opdrachtgever aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de Levering als tijdens of na de Levering.

b. Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de Keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.

c. Indien een Keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een Keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.

d. Ingeval van afkeuring van de geleverde Zaken, zal dit schriftelijk worden medegedeeld aan Leverancier. Leverancier zal binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde Zaken. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde Zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier, onverminderd het recht van Opdrachtgever op ontbinding volgens artikel 12 en/of schadevergoeding en boetebetaling volgens artikel 15 van deze voorwaarden.

e. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen de afgekeurde geleverde Zaken terughaalt, heeft Opdrachtgever het recht de Zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.

f. Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige Keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden, zal de Leverancier voor zijn rekening de goederen ter keuze van Opdrachtgever op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.

g. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen heeft de Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf uit te voeren, of door derden uit te laten voeren.

Artikel 11. Kwaliteit/garantie

a. De Leverancier staat er voor in dat de geleverde goederen en eventueel de installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, een totaal oplossing zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de Levering.

b. Tevens garandeert Leverancier dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken en alles wat bijdraagt aan het realiseren van het door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, ook indien zij niet met name zijn genoemd worden meegeleverd. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze gebruiksaanwijzigingen en instructieboeken, waaronder wordt begrepen het vermenigvuldigen voor eigengebruik.

c. Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform de leden a en b van dit artikel heeft gegarandeerd, is Leverancier in verzuim, tenzij laatst genoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

d. Een garantietermijn is slechts van toepassing, indien Opdrachtgever schriftelijk daarmee heeft ingestemd, tenzij het gaat om systeem- of ontwerpfouten, waarvoor geen termijn geldt. Indien een garantietermijn wordt overeengekomen met betrekking tot in te bouwen Zaken, gaan deze in op het moment van inbouw door of in opdracht van Opdrachtgever.

Artikel 12. Ontbinding van de Overeenkomst

a. Indien de Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, of van andere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of Zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.

b. Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.

c. In de bovengenoemde gevallen heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

d. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier onverminderd het recht van Opdrachtgever betalingsverplchtingen op te shorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

e. Alle vorderingen, die de Opdrachtgever in de in het eerste lid genoemde gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en ten volle opeisbaar zijn.

f. Indien de Leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen na het verstrijken van de termijnen bedoeld in artikel 15 d.

Artikel 13. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

a. De Leverancier staat er voor in dat hijzelf, maar ook zijn personeel en personeel van door hem ingeschakelde bedrijven, het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht, geheim houdt en niets daaromtrent openbaar maakt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

b. Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Leverancier verbeuren van 25.000,00 euro voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door Leverancier direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan Leverancier. Eventuele (grotere) gevolgschade zal via een juridische procedure verhaald worden op Leverancier. Artikel

14. Orde, veiligheid en milieu

a. Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor Leverancier gratis ter beschikking.

b. Indien er van een product en/of verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient de Leverancier deze bladen altijd direct mee te leveren.

c. Werkzaamheden die het milieu negatief kunnen belasten door emissies naar lucht, water of bodem dienen expliciet te worden aangemeld bij Opdrachtgever.

d. De Leverancier dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen na te streven.

Artikel 15. Tekortkoming

a. Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

b. Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 5% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 25% van het door Opdrachtgever in verband met de Levering te betalen bedrag.

c. De wettelijke rente over bedragen die Opdrachtgever heeft vooruitbetaald zullen worden verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.

d. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide Partijen voor 2 weken opgeschort.

e. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

f. Indien Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft Opdrachtgever niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen Partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde Zaken. Hij vrijwaart Opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten, hij zal de Opdrachtgever alle directe en indirecte schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

b. Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 17. Hulpmiddelen ten behoeve van de Levering

a. Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde, danwel voor rekening van Opdrachtgever door de Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven/worden eigendom van Opdrachtgever. Dat geldt evenzeer voor eventuele auteurs- of andere rechten.

b. De Leverancier is verplicht de in het eerste lid bedoelde hulpmiddelen uiterlijk bij de laatste (deel)levering aan Opdrachtgever (terug) te zenden.

c. Verandering aan of afwijking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor, of in verband met enig ander doel dan de Levering van de overeengekomen goederen aan Opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever: goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet.

Artikel 18. Facturering en betaling

a. Na ontvangst van de factuur, mits goedkeuring van de Levering en de ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal (onder andere met betrekking tot onderhoud, bediening, veiligheid en sterilisatie, tekeningen, kwaliteit- en garantiecertificaten en veiligheidsbladen) vindt de betaling van de factuur plaats (met daarop een duidelijk ordernummer, exclusief BTW) binnen 30 dagen. Indien de factuur binnen 8 dagen betaald wordt is een korting op de factuur van 3% van toepassing.

b. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.

c. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die Leverancier is verschuldigd aan Opdrachtgever.

d. Opdrachtgever is bevoegd, in geval van eventuele vooruitbetaling, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, te verlangen dat de Leverancier voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

e. Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

a. Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

b. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c. Opdrachtgever heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

d. Het bepaalde in de leden a t/m c van dit artikel is eveneens van toepassing, indien de te leveren Zaken worden doorverkocht aan derden.

Artikel 20. Overdracht rechten en verplichtingen

a. De Leverancier zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

b. De Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

c. De Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. d. Toestemming van de Opdrachtgever, zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 21. Incassokosten

a. Is de Leverancier in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle (directe en indirecte) kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Leverancier. Indien de Leverancier in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt Opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50,00 EUR.

b. Indien Opdrachtgever aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

c. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Leverancier.

d. De Leverancier is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 22. Giften

a. Het is de Leverancier (of zijn personeel) niet toegestaan personeelsleden van de Opdrachtgever te bewegen tot prestaties, toezeggingen en dergelijke tegen enige vorm van beloning of gift aan dat personeelslid, zonder welke beloning of gift de prestatie of de toezegging niet c.q. onder andere voorwaarden tot stand zou zijn gekomen. Indien het personeel van de Leverancier in strijd met het hiervoor bepaalde handelt, zal de Leverancier jegens Opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, per overtreding aansprakelijk zijn voor een door Opdrachtgever geleden en te lijden schade, welk schade reeds nu voor alsdan forfaitair wordt vastgesteld op een bedrag van Euro 25.000,00 per overtreding. De overige rechten van Opdrachtgever worden onverlet gelaten.

b. Een beloning of gift aan een personeelslid dient te allen tijde te worden gemeld aan de afdeling inkoop van Opdrachtgever.

c. Onder personeelsleden worden in dit artikel mede verstaan personen die al dan niet in dienstverband op enigerlei wijze verbonden zijn aan één van de Partijen.

Artikel 23. Toepasselijk recht

a. Op de Overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen worden uitgesloten.

b. De uit gewoonterecht in de branche al dan niet schriftelijk vastgelegde gebruikelijke bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 24. Geschillen

a. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

b. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OPDRACHTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 25. Aanvullende definities

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

• materialen: zaken zoals vermeld in artikel 14b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken equipment;

• Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, doch uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 26. Toepasselijkheid

a. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door Leverancier.

b. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever facilitaire op vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.

c. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van Leverancier mede te verstaan derden die door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 27. Personeel, equipment en materialen

a. Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

b. Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.

c. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en Keuring van alle door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en equipment en tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 28. Terrein en gebouwen van de Opdrachtgever

a. Leverancier dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

b. Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van Leverancier.

Artikel 29. Werkzaamheden op het terrein/in de gebouwen van de Opdrachtgever

a. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Opdrachtgever en derden.

b. Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van Opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen.

c. Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt Leverancier op zijn verzoek door Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 30. Betaling

a.Opdrachtgever zal slechts betalen zodra het werk door Leverancier naar genoegen van Opdrachtgever is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door Leverancier is uitgevoerd en nadat Leverancier op eerste verzoek van Opdrachtgever heeft aangetoond dat deze het in het werk gestelde personeel en medewerkers het hun toekomende heeft betaald.

b. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering, waarvoor Opdrachtgever als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

c. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen.

d. In de gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 31. Verplichtingen van de Leverancier

a. Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.

b. Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk, een totaal oplossing biedend voor het beoogde doel en naar de bepalingen van de Overeenkomst te worden uitgevoerd.

c. Gemachtigden van Leverancier zijn in beginsel tijdens de werkuren op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Opdrachtgever.

d. Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Leverancier hem voornoemde bescheiden te tonen.

e. Leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze een staat te overhandigen, bevattende de naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, sofi-nummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door Leverancier van week tot week in het werk is gesteld.

f. Leverancier dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door Leverancier in het werk is gesteld, ter inzage te verstrekken, volgens een door Opdrachtgever opgesteld model.

g. Leverancier dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.

h. Leverancier dient telkens op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze een afschrift te verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.

i. Leverancier dient Opdrachtgever te vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door Leverancier van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.

j. Leverancier zal de Overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

k. Afval- en emballagemateriaal dient Leverancier na nakoming van zijn verplichtingen mee te nemen.

Artikel 32. Onderaanneming van werk

De Leverancier in zijn hoedanigheid van onderaannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van eventuele aanspraken die door de belastingdienst of de bedrijfsvereniging worden gemaakt in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd. De onderaannemer zal deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten overeenkomsten van onderaanneming opnemen en zijn onderaannemers verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten overeenkomsten van onderaanneming op te nemen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ZICHT- EN PROEFZENDINGEN EN CONSIGNATIE AAN OPDRACHTGEVER.

Artikel 33. Zicht- en proefzendingen

a. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Zicht- en proefzendingen, waarbij de Opdrachtgever als zicht- of proefnemer optreedt.

b. Leverancier stelt de Opdrachtgever volledig schadeloos voor alle directe en indirecte schade aan goederen of personen die voor de Opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan tijdens de zichtperiode, tengevolge van gebreken of andere aan de goederen aanwijsbare afwijkingen en/of onvoldoende instructie over bediening/gebruik en/of anderszins het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, danwel van onrechtmatige daad van Leverancier, diens personeel of van andere personen door Leverancier bij de uitvoering van het op zicht leveren betrokken.

c. Leverancier zal de Opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden, personeel van de Opdrachtgever daaronder begrepen, tot vergoeding van schade als hierboven bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen de Opdrachtgever wordt ingesteld zal de Opdrachtgever de Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal de Opdrachtgever zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij Leverancier hem daartoe toestemming geeft of Leverancier in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

d. Gedurende de zichtperiode en tijdens de transporten naar en van de Opdrachtgever draagt de Leverancier zorg voor verzekering van de goederen en van de hiervoor omschreven aansprakelijkheid.

e. Leverancier stelt de Opdrachtgever voldoende gebruiksmaterialen ter beschikking om gedurende de proef-of de zichtperiode een adequaat gebruik te kunnen maken van het als proef- of zichtzending geleverde.

Artikel 34. Consignatie

a. De Leverancier blijft eigenaar van de goederen in Consignatie, tot het moment waarop de Opdrachtgever de goederen in gebruik neemt. De ingebruikname doet derhalve de eigendom overgaan.

b. De Leverancier vult de voorraad indien gewenst door Opdrachtgever aan.

c. De Leverancier verplicht zich de goederen in Consignatie te verzekeren, tot het moment waarop de eigendom ingevolge artikel 34.a op de Opdrachtgever is overgegaan.

d. De Opdrachtgever gaat als een goed huisvader met de goederen om tijdens de Consignatie.

e. De Leverancier factureert de goederen die door de Opdrachtgever in gebruik zijn genomen aan Opdrachtgever.

f. De Leverancier kan in Consignatie gegeven goederen eerst terughalen na overleg met de Opdrachtgever.

g. Indien na goedkeuring en ingebruikname van goederen door de Opdrachtgever zou blijken, dat de goederen toch niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen, is de Opdrachtgever gerechtigd om binnen acht dagen na het ontdekken van een eventueel gebrek bij de Leverancier te reclameren.