Gedragscode voor leveranciers

Deze speciale gedragscode voor leveranciers bevat onze basisvereisten inzake mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en bedrijfsintegriteit.

Dekker Zevenhuizen B.V. is een familiebedrijf dat is opgericht in 1930, en al jarenlang toonaangevend is in de Nederlandse woonmarkt. Ons bedrijf is verregaand gespecialiseerd in het bewerken van hoogwaardige materialen tot maatwerkbladen en meubeldelen voor het hele interieur. De bladen worden herkend aan de exclusieve kleuren en de strakke afwerking. Daarnaast heeft Dekker Zevenhuizen een ruim assortiment van even innovatieve als betrouwbare keuken- en sanitairproducten, zoals spoelbakken, kranen en verlichting. De kernwaarden van ons bedrijf, waaronder samenwerking, innovatie, kwaliteit, betrokkenheid en continuïteit, worden uitstekend samengevat in het begrip duurzaam ondernemen. Bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten zullen wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en eisen en streven wij naar continue verbetering van onze sociale, veiligheid- en milieuprestaties in de waardeketen. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze acties en verwachten dat onze leveranciers hetzelfde doen.

Deze speciale gedragscode voor leveranciers bevat onze basisvereisten inzake mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en bedrijfsintegriteit. De Gedragscode is gebaseerd op de Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights de arbeidsnormen van de internationale arbeidsorganisatie ILO en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij zich conformeren en binnen hun eigen bedrijf actief invulling geven aan de basisvereisten die in deze Gedragscode beschreven worden of op z’n minst gelijkwaardige normen aanhouden en hun zakelijke activiteiten dienovereenkomstig verrichten. Bovendien verwachten wij van onze leveranciers dat zij deze basisprincipes actief uitdragen in hun toeleverantieketen. Wij kunnen toezicht houden op de naleving van de uitgangspunten in deze Gedragscode voor Leveranciers door leveranciers te vragen om relevante informatie te verstrekken en/of om audits en beoordelingen van de activiteiten van de leverancier, of partijen in de toeleverantieketen te mogen uitvoeren.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Ons bedrijf verwacht van leveranciers dat zij de mensenrechten - zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties - ondersteunen en beschermen, zowel op de werkplek als in het algemeen in al hun zakelijke activiteiten. Alle medewerkers en arbeiders moeten eerlijk, waardig en respectvol worden behandeld.

Klachten- en geschillen Initiatief TruStone

Dekker is aangesloten bij het Initiatief TruStone, dit is een internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector. De Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone is een onafhankelijke commissie die meldingen behandelt van benadeelden in de internationale natuursteenketens van ondertekenaars van het Initiatief TruStone. Klachten kunnen gemeld worden op contactadres: trustone-complaints@internationalrbc.org

Vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen 

Leveranciers moeten de rechten van medewerkers op vrijheid van vereniging, het recht van werknemers om zich te organiseren in vakbonden, het recht op collectief onderhandelen en het recht om te staken erkennen en respecteren. In situaties waarbij het recht op vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen door de wet wordt beperkt, moeten leveranciers hun medewerkers de vrijheid geven om hun eigen vertegenwoordigers aan te wijzen.

Referenties:

- ILO Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention, 1948 (No. 87)

- ILO Right to Organize and Collecive Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

Dwangarbeid

Leveranciers dienen zich niet in te laten met of te profiteren van enige vorm van dwangarbeid, inclusief gebonden arbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, (schuld)slavernij, onderworpenheid of arbeid verricht onder dreiging van straf of dwang. Alle vormen van moderne slavernij zijn onacceptabel.

Referenties:

- ILO Forced Labour Convention, 1930 (no. 29)

- ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

- ILO Protocol to the Forced Labour Convention, 2014

- ILO Equal Renumeration Convention, 1951 (No. 100)

Kinderarbeid en jonge medewerkers

Leveranciers moeten alle vormen van kinderarbeid tegengaan. Leveranciers mogen geen kinderen in dienst hebben die niet de wettelijke minimumleeftijd hebben bereikt voor indiensttreding of de leeftijd waarop de schoolplicht niet meer telt, welke van de twee het hoogst is. Leveranciers mogen geen medewerkers jonger dan 18 jaar in dienst hebben voor werkzaamheden die gevaarlijk of schadelijk voor gezondheid en veiligheid kunnen zijn.

Referenties:

- ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

- ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

Antidiscriminatie en gender

Leveranciers mogen niet discrimineren bij sollicitatie- en aanstellingsprocedures, inclusief toegang tot training, promoties en beloningen, op basis van geslacht, ras, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke capaciteiten, gezondheid, politieke overtuigingen, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden of burgerlijke staat. Referenties:

- ILO Discrimination (Employment and Occupation), 1958 (No. 111)

- ILO Maternity Protection, 2000 (No. 183)

Gezondheid en veiligheid

Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat de werkplek of elke andere locatie waar werkzaamheden worden verricht veilig en gezond is. Alle werkzaamheden dienen te zijn gebaseerd op voorafgaand gedocumenteerd adequaat risicomanagement met geïmplementeerde controlemaatregelen. Hieronder vallen ook fysieke, sociale en organisatorische gezondheidsrisico’s. Risico’s dienen te worden gereduceerd in overeenstemming met de volgende hiërarchie: verwijdering , substitutie, technische controlemaatregelen, administratieve controlemaatregelen, en als laatste alternatief persoonlijke beschermingsmiddelen. Referenties:

- ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

Leefbaar loon en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Leveranciers behoren ernaar te streven alle werknemers een salaris te betalen dat voldoende is voor basisbehoeften en een vrij beschikbaar inkomen biedt. Overeenkomstig geldende wetgeving dienen werknemers voor overuren tegen hogere dan de reguliere uurtarieven te worden gecompenseerd. Leveranciers behoren te waarborgen dat gebruikelijke werkuren en overuren binnen de door geldende wetten en regelgeving toegestane grenzen liggen of zijn overeengekomen in relevante collectieve overeenkomsten. Referenties:

- ILO Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)

- ILO Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131)

- OECD Guidelines for Multinantional Enterprises (2011), chapter 5, article 4b

Landrechten en leefomgeving

Leveranciers behoren ernaar te streven dat de landrechten van lokale bevolkingsgroepen worden gerespecteerd en landonteigening, gedwongen verhuizingen en vernietiging van graven en andere plekken met culturele waarde te voorkomen. Daarnaast behoren leveranciers ernaar te streven dat hun activiteiten geen negatieve gevolgen hebben op de leefomgeving, zoals landdegradatie, verlies van biodiversiteit, ontbossing, waterschaarste, verzilting en grond-, water- en luchtvervuiling. 

Milieu

Ons bedrijf verlangt van leveranciers dat zij hun bedrijfsactiviteiten verantwoord uitvoeren betreffende milieurisico’s en -gevolgen, dat zij een voorzorgsbenadering toepassen en hun bedrijfsactiviteiten baseren op een levenscyclusperspectief. Hulpbronnen zoals water en energie behoren efficiënt te worden gebruikt en effecten op biodiversiteit en diensten vanuit onze ecosystemen behoren te worden geminimaliseerd.

Milieuwetgeving

Leveranciers moeten over alle vereiste vergunningen en licenties beschikken, en voldoen aan de operationele en rapportagevereisten van dergelijke vergunningen en licenties.

Afvalbeheer en vervuilingspreventie

Leveranciers moeten er naar streven om afval of emissies als gevolg van hun bedrijfsmatige activiteiten te vermijden of te beperken. Leveranciers moeten efficiënte technologieën gebruiken die tot doel hebben om de invloed op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Milieubeheersystemen

Leveranciers die bij hun activiteiten invloed op het milieu hebben, moeten gebruik maken van een gestructureerde en systematische aanpak ten aanzien van het milieu, zoals het opzetten van geschikte beheersystemen voor milieubescherming, het opstellen van doelstellingen en het uitvoeren van follow-ups.

Bedrijfsintegriteit

Ons bedrijf verwacht van leveranciers dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met wettelijke vereisten en dat zij zich houden aan internationaal vastgestelde normen op het gebied van zakelijke ethiek.

Wettelijke naleving

Leveranciers moeten zich aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften houden in de landen waar zij hun bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren.

Corruptiebestrijding

Leveranciers mogen niet zijn betrokken bij corruptie, omkoping, afpersing en verduistering in welke vorm ook, of deze activiteiten tolereren. Leveranciers mogen geen voorstellen doen of aanvaarden die kunnen leiden tot oneerlijk of ongepast voordeel. Dergelijke ongepaste voorstellen kunnen bestaan uit contant geld, niet-monetaire geschenken, plezierreizen of diensten en voorzieningen van enige andere aard.

Belangenconflicten

Leveranciers moeten belangenconflicten vermijden die de geloofwaardigheid van de leverancier binnen ons bedrijf of het vertrouwen van derden in ons bedrijf kunnen schaden.

Eerlijke concurrentie

Leveranciers dienen alle geldende mededingingswet- en regelgeving te respecteren en deze na te leven en zich niet in te laten met discussies of afspraken met concurrenten over prijzen, marktaandeel of andere vergelijkbare activiteiten. Bescherming van de rechten en informatie van derden Leveranciers moeten de intellectuele eigendomsrechten respecteren en vertrouwelijke informatie waarborgen door deze te beschermen tegen misbruik, diefstal, fraude of onrechtmatige bekendmaking.

Inzet

Ons bedrijf verwacht van leveranciers dat zij zich inzetten voor de principes die hierin worden genoemd, door geschikte controlesystemen in te stellen en follow-ups uit te voeren als zij beschikken over kennis met betrekking tot eventuele schendingen.

Managementsystemen en monitoring

Leveranciers behoren te beschikken over adequate managementsystemen en controlemiddelen om naleving van de code of vergelijkbare normen te waarborgen. Het functioneren en de kwaliteit van het managementsysteem van de leverancier behoren in de juiste verhouding te staan tot de omvang, complexiteit en risico’s van de bedrijfsactiviteiten van de leverancier. Leveranciers behoren te waarborgen dat hun eigen leveranciers en toeleveranciers de code of, indien van toepassing, hun eigen gelijkwaardige gedragscode naleven.

Gevolgen bij schendingen

Als leveranciers op de hoogte zijn van schendingen van de code of vergelijkbare normen, dienen zij passende maatregelen te nemen. Passende maatregelen kunnen, afhankelijk van de ernst van de schending, een verzoek tot corrigerende maatregelen inhouden. Aanhoudende nalatigheid om te voldoen aan de code of herhaalde en ongegronde weigering om de vereiste informatie te verschaffen, kan ook resulteren in opschorting of beëindiging van de leveranciersactiviteiten. Zevenhuizen, 30 september 2020 Dekker Zevenhuizen B.V. CEO Drs. ir. L.N.J. van der Velde Download de pdf van bovenstaande Gedragscode leveranciers.