Beleidsverklaring MVO

Sommige materialen zijn afkomstig uit landen waar criteria niet vanzelfsprekend geborgd worden door lokale wet- en regelgeving. Onze aandacht als het gaat om Internationaal MVO gaat in eerste instantie uit naar deze landen en dan specifiek naar de inkoop van houten plaatmateriaal en natuursteen.

Dekker Zevenhuizen B.V. is een familiebedrijf dat is opgericht in 1930, en al jarenlang toonaangevend is in de Nederlandse woonmarkt. Ons bedrijf is verregaand gespecialiseerd in het bewerken van hoogwaardige materialen tot maatwerkbladen en meubeldelen voor het hele interieur. De bladen worden herkend aan de exclusieve kleuren en de strakke afwerking. Daarnaast heeft Dekker Zevenhuizen een ruim assortiment van even innovatieve als betrouwbare keuken- en sanitair producten, zoals spoelbakken, kranen en verlichting. De kernwaarden van ons bedrijf, waaronder samenwerking, innovatie, kwaliteit, betrokkenheid en continuïteit, worden uitstekend samengevat in het begrip duurzaam ondernemen.

De kwaliteit van ingekochte materialen heeft een groot aandeel in de kwaliteit van het product dat bij de klant wordt afgeleverd. Leveranciers worden daarom zorgvuldig geselecteerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de omstandigheden waarin de ingekochte materialen tot stand zijn gekomen, omdat het voor Dekker Zevenhuizen heel belangrijk is dat leveranciers voldoen aan de MVO criteria zoals vastgelegd in de Gedragscode voor Leveranciers.

Sommige materialen zijn afkomstig uit landen waar deze criteria niet vanzelfsprekend geborgd worden door lokale wet- en regelgeving. Onze aandacht als het gaat om Internationaal MVO gaat in eerste instantie uit naar deze landen en dan specifiek naar de inkoop van houten plaatmateriaal en natuursteen.
 

Criteria en relevante standaarden

Dekker Zevenhuizen onderschrijft de volgende internationale richtlijnen en standaarden en verwacht ook van leveranciers dat zij dit doen. De criteria in de Gedragscode voor Leveranciers zijn ook op deze standaarden gebaseerd:
 
Dekker Zevenhuizen heeft een MVO managementsysteem ingericht op basis van de ISO26000 Richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Dit managementsysteem is ondergebracht in het MVO-Register en de werking ervan wordt jaarlijks geverifieerd en beoordeeld door FIRA Sustainability.
 

Intentie en concrete doelen

Het is onze intentie om alleen zaken te doen met leveranciers die kunnen aantonen dat hun bedrijfsvoering voldoet aan de criteria uit onze Gedragscode voor Leveranciers. Daarbij maken wij onderscheid tussen de leveranciers van materialen en accessoires en overige leveranciers van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden en gereedschap. Voor de leveranciers van materialen en accessoires onderscheiden wij 3 categorieën leveranciers:
 
1. Leveranciers van houten plaatmateriaal
Voor deze leveranciers hanteren wij de eis dat 100% van het plaatmateriaal dat zij leveren voorzien is van een FSC keurmerk. Dit keurmerk controleert of hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en dat de houtkap en verwerking gebeurt onder acceptabele arbeidsomstandigheden. In het kader van de circulaire economie zal de aandacht niet zozeer uitgaan naar het verder verduurzamen van deze ‘virgin’ materiaalketen, als wel naar het vinden van alternatieve materiaalstromen uit afval of sloop.
 
2. Leveranciers van natuursteen
Voor deze leveranciers werken wij volgens de methode van TruStone, waarbij wij sinds 2019 zijn aangesloten. In navolging op dit initiatief ambieert Dekker Zevenhuizen om minimaal te voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in het Beoordelingskader van TrueStone van September 2020. Hierbij dienen de volgende doelen als leidraad:
 
  • September 2020: 100% inzicht in de leveranciers van natuursteen tot op het niveau van de steengroeves. IMVO beleidsverklaring definitief.
  • September 2021: IMVO beleidsverklaring gecommuniceerd met alle leveranciers. MVO Risico-inventarisatie (due diligence) van de gehele keten van leveranciers definitief, in lijn met de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Actieplan voor het voorkomen, verminderen, herstellen/compenseren van tekortkomingen in de keten definitief.
  • Vanaf Oktober 2021: Jaarlijkse managementcyclus voor het uitvoeren van het actieplan en de rapportage daarover.
3. Leveranciers van sanitair- en keukenasseccoires
Voor deze leveranciers gelden de MVO criteria voor leveranciers zoals vastgelegd in de Gedragscode voor Leveranciers. Hierbij dienen de volgende doelen als leidraad:
 
  • September 2020: IMVO beleidsverklaring definitief.
  • Juni 2021: 100% inzicht in de leveranciers van accessoires. IMVO beleidsverklaring gecommuniceerd met alle leveranciers.
  • Juni 2022: MVO Risico-inventarisatie (due diligence) van de gehele keten van leveranciers van accessoires definitief, in lijn met de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.
  • December 2022: Actieplan voor het voorkomen, verminderen, herstellen/compenseren van tekortkomingen in de keten van accessoires definitief.
  • Vanaf Januari 2023: Jaarlijkse managementcyclus voor het uitvoeren van het actieplan en de rapportage daarover.
De Gedragscode voor Leveranciers is ook van toepassing op overige leveranciers van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden en gereedschap, echter, zij vertegenwoordigen slechts een klein deel van het inkoopvolume van onze organisatie. Voor deze categorieën geldt veeleer dat we leveranciers selecteren die zelf aangeven aandacht te hebben voor MVO in de keten en/of kiezen voor producten met duidelijke duurzaamheidskenmerken, zoals een label. Vanaf 2023 zal worden onderzocht of monitoring van onze MVO criteria voor deze groep leveranciers zinvol is.
 

Implementatie en betrokkenen

Implementatie en uitvoering van dit beleid is onderdeel van ons MVO managementsysteem, dat is ingericht op basis van de ISO 26000 Richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Dit managementsysteem is ondergebracht in het MVO-Register en de werking ervan wordt jaarlijks geverifieerd en beoordeeld door FIRA Sustainability. Onderdeel van dit systeem is een analyse van alle betrokken stakeholders en hoe zij geïnformeerd/betrokken dienen te worden bij de activiteiten en besluiten van Dekker Zevenhuizen. Daarnaast worden hier de verantwoordelijkheden en monitoring van de verschillende MVO aandachtsgebieden neergelegd, inclusief monitoring van voortgang. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij het Hoofd Inkoop, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemeen Directeur.
 

Verantwoording en rapportage

Dekker Zevenhuizen neemt deel aan verschillende certificeringsschema’s en andere vormen van controle door derden voor monitoring en beoordeling van verschillende MVO aandachtsgebieden, zoals ISO9001, ISO14001, FSC en TruStone. Jaarlijks worden de resultaten van het MVO beleid weergegeven in een MVO jaarverslag, op de website en in het MVO-Register, dat deze prestaties beoordeelt en benchmarkt. De betrouwbaarheid van de informatie wordt gecontroleerd door FIRA Sustainability. Voor TruStone wordt jaarlijks voldaan aan de rapportage- en beoordelingseisen zoals vastgesteld in het Beoordelingskader van deze organisatie.
 

Klachten- en herstelprocedure

Deze gedragscode en werkwijze zijn bedoeld om oneigenlijke of illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen. Elke overtreding van deze gedragscode wordt gemeld aan Dekker Zevenhuizen open of anoniem: info@dekkerzevenhuizen.nl

Betreffende de inkoop van natuursteen is Dekker Zevenhuizen lid van het TruStone Initiative. Het TruStone Initiative heeft zijn eigen klachten- en geschilmechanisme. Werknemers of partijen die benadeeld worden door Dekker Zevenhuizen of haar zakenpartners kunnen ook een klacht indienen bij de commissie. De geschillencommissie zal een bindende uitspraak doen. Klachten kunnen aan de commissie worden voorgelegd via: trustone-complaints@internationalrbc.org

Zevenhuizen, 30 september 2020
 
Dekker Zevenhuizen B.V.
 
CEO
Drs. ir. L.N.J. van der Velde